narząd wzroku co to jest
Przyczyny Narząd wzroku objawy. Leczenie złożona jest z gałki ocznej i narządów dodatkowych.

Czy przydatne?

Definicja Narząd wzroku

Co to jest: Narząd wzroku stanowią oczy. Oko złożona jest z gałki ocznej i narządów dodatkowych, którymi są mięśnie poruszające gałką oczną, narząd łzowy, spojówka, powieki, brwi, rzęsy. Ścianę gałki ocznej tworzą trzy warstwy:– twardówka – w przedniej części oka przechodzi w przezroczystą rogówkę;– naczyniówka – zawiera tęczówkę w przedniej części oka wraz ze źrenicą i ciałko rzęskowe wykorzystywane do umocowania soczewki;– siatkówka – w jej skład wchodzi warstwa komórek światłoczułych: pręcików i czopków. Pręciki odbierają bodźce świetlne o małym natężeniu i odpowiadają za widzenie niebarwne. Zawierają rodopsynę – barwnik wzrokowy. Czopki przystosowane są do odbioru bodźców świetlnych o sporym natężeniu, umożliwiają rozróżnianie barw. Zawierają jodopsynę w trzech odmianach (zielona, czerwona, niebieska). Zarówno pręciki, jak i czopki są przekształconymi neuronami (I-rzędowymi). W najwyższym stopniu wrażliwym miejscem siatkówki jest plamka żółta, będąca gęstym skupieniem czopków. Z kolei w miejscu, gdzie nerw wzrokowy opuszcza gałkę oczną, znajduje się plamka ślepa (region pozbawiony komórek światłoczułych). Aparat optyczny oka stanowią środowiska załamujące światło: rogówka, ciecz wodnista wypełniająca komorę przednią, soczewka i ciałko szkliste. Zmiana kształtu soczewki umożliwiająca akomodację oka dzieje się przy udziale mięśnia rzęskowego. Z kolei regulacja wielkości źrenicy zachodzi przez mięśnie tęczówki. Model budowy oka (wg Delaney, 1976) Promienie świetlne po przejściu poprzez aparat optyczny oka padają na siatkówkę, gdzie powstaje rzeczywisty, zmniejszony i obrócony obraz oglądanego obiektu. Pod wpływem światła następuje rozpad barwników światłoczułych. Rodopsyna rozpada się na barwnik trans-retinal (transretinen), będący pochodną witaminy A i białko opsynę. Rozpad ten zapoczątkowuje szereg reakcji, których efektem jest depolaryzacja błony komórki pręcikowej. Skutkiem depolaryzacji jest przesłanie impulsu nerwowego do mózgu. Jednocześnie dochodzi do odtworzenia rodopsyny. Pobudzenie z komórek światłoczułych przekazywane jest kolejno na komórki dwubiegunowe, komórki zwojowe (odpowiednio II- i III-rzędowe neurony czuciowe), nerw wzrokowy docierający do skrzyżowania wzrokowego, gdzie następuje rozdzielenie nerwów wzrokowych z każdego oka na dwie drogi wzrokowe. Docierają one do pola wzrokowego w płacie potylicznym kory mózgowej. W polu wzrokowym impulsy nerwowe są analizowane, scalane, przetwarzane. Powstający ostatecznie w mózgu obraz jest trójwymiarowy. Zapamiętaj Barwniki wzrokowe składają się z chromoforu, będącego pochodną witaminy A i białka opsyny. W wiązaniu z opsyną biorą udział formy aldehydowe witaminy A, tworzące izomery osi. Pod wpływem światła absorbowanego dzięki wiązaniom sprzężonym izomer cis przechodzi w formę trans, co skutkuje jego odłączenie od białka.

Czym jest Narząd wzroku znaczenie w słowniku Objawy i skutki N .