poglądy ewolucję organizmów co to jest
Przyczyny Poglądy na ewolucję organizmów objawy. Leczenie i nadal pobudza ludzi do pytań o.

Czy przydatne?

Definicja Poglądy na ewolucję organizmów

Co to jest: Zmienność świata organicznego pobudzała i nadal pobudza ludzi do pytań o pochodzenie życia. Na przestrzeni wieków ścierały się dwa przeciwstawne poglądy: jeden z nich zakładał stałość i niezmienność przyrody żywej, drugi – sposobność jej ewolucyjnego rozwoju. Pierwszy z poglądów, reprezentowany poprzez kreacjonizm, przyjmował, że świat został stworzony poprzez Boga w jednym akcie powstania. Głosił niezmienność gatunków i ich liczby. Dostrzegając zróżnicowanie gatunków, systematyzował je wg pewnej hierarchii: od form prostych do zorganizowanych, na szczycie umieszczając człowieka. Wobec stałych postępów nauk przyrodniczych opierających się na dokonywanych odkryciach, między innymi z zakresu paleontologii, kreacjonizm ulegał ciągłym modyfikacjom, których odpowiednikiem jest teoria katastrof G. Cuviera. Uczony ten tłumaczył istnienie szczątków wymarłych organizmów występującymi w historii Ziemi wielkimi katastrofami, po których życie odradzało się na nowo, lecz już w innych formach. Nie wyjaśniał jednak pochodzenia nowych form życia po takich globalnych klęskach żywiołowych. Pierwszym uczonym, który w sposób naukowy próbował wyjaśnić powody zmienności gatunków i systemy ich stworzenia, był J.B. Lamarck. U podstaw teorii Lamarcka leżało założenie, iż z organizmów prostszych tworzą się wyżej zorganizowane – z powodu ciągłych i powolnych zmian, a powodem ewolucji są zmiany zachodzące w momencie życia osobnika, które wynikają z używania albo nie używania określonego narządu. Zasadniczym błędem teorii Lamarcka było założenie, że cechy nabyte są utrwalane dziedzicznie. Dopiero teoria Darwina i Wallace’a pozwoliła uznać ewolucję za fakt przyrodniczy. Teoria ta za podstawę przemian ewolucyjnych przyjmuje zmienność organizmów w obrębie gatunku. Zmienność ta jest losowa i bezkierunkowa. Polega na nieustannym powstawaniu zmian w organizmie: korzystnych, niekorzystnych, a również obojętnych. Z racji na to, iż rodzi się więcej osobników niż może przeżyć z racji na działanie różnych czynników abiotycznych i biotycznych (nadwyżka płodności), istnieje walka o byt. Przeżywają osobniki najlepiej przystosowane do danego środowiska, obdarzone najkorzystniejszymi cechami. Mogą one własne cechy przekazać potomstwu, dzięki czemu w następnych pokoleniach cechy te zostają utrwalone. Zatem w przyrodzie działa dobór naturalny, który skutkuje coraz lepsze przystosowanie się organizmów do środowiska i daje większe szanse na efekt rozrodczy. Efektem zmian warunków środowiska są następne zmiany adaptacyjne organizmów. Przy działającym nieustannie doborze naturalnym prowadzi to do kumulowania się korzystnych cech u organizmów, a po dostatecznie długim okresie może doprowadzić do stworzenia gatunku. Współczesna syntetyczna teoria ewolucji u swoich podstaw ma teorię Darwina. Łączy ona teorię doboru naturalnego ze współczesnymi osiągnięciami genetyki i ekologii. Wedle jej założeniami istotą ewolucji są zmiany częstości (frekwencji) genów w obrębie puli genowej populacji, wywołane poprzez mutacje i rekombinacje materiału genetycznego i działający dobór naturalny. Mutacje i rekombinacje powodują pojawienie się nowych cech, z kolei dobór naturalny eliminuje osobniki posiadające cechy negatywne w danym środowisku. skutkuje to z czasem zróżnicowanie populacji w obrębie gatunku. Pogłębienie tego zróżnicowania, które może nastąpić w efekcie izolacji, prowadzi do stworzenia nowego gatunku, a więc do specjacji. Zapamiętaj Do teorii kreacjonistycznych należy także teoria panspermii, przedstawiona na początku XX w. poprzez szwedzkiego chemika i fizyka Svante Arheuiusa (zajmował się między innymi dysocjacją elektrolityczną). Zakłada ona, iż życie na Ziemi pochodzi z kosmosu. Darwinowska teoria ewolucji zakłada, że podstawą zmian ewolucyjnych jest przypadkowa, dziedziczna zmienność pośród organizmów każdego gatunku. Jest ona regulowana doborem naturalnym, który wzmacniając cechy korzystne, skutkuje trwałe przekształcenie ewolucyjne w kierunku maksymalnego przystosowania.

Czym jest Poglądy na ewolucję organizmów znaczenie w słowniku Objawy i skutki P .