rozmnażanie rozwój co to jest
Przyczyny Rozmnażanie i rozwój objawy. Leczenie bezpłciowy i płciowy. Rozmnażanie bezpłciowe dzieje.

Czy przydatne?

Definicja Rozmnażanie i rozwój

Co to jest: Protisty rozmnażają się w sposób bezpłciowy i płciowy. Rozmnażanie bezpłciowe dzieje się wegetatywnie albo przez zarodniki.Rozmnażanie wegetatywne u protistów zachodzi poprzez podział komórki, rozpad kolonii, fragmentację plechy. Potomne komórki albo fragmenty ciała rozwijają się w nowe osobniki.Podział komórki – poprzeczny albo podłużny – polega na mitotycznym podziale jądra i cytoplazmy na dwa organizmy potomne. U niektórych pasożytniczych protistów zachodzi schizogonia (podział wielokrotny), charakteryzujący się tym, iż najpierw zachodzą wielokrotne mitozy jądra, po których następuje podział całej komórki na sporo osobników potomnych. Kolonie mogą rozpadać się na pojedyncze komórki albo wytworzone z pojedynczych komórek kolonie potomne (na przykład w formie kuli).Wielokomórkowe protisty rozmnażają się wegetatywnie poprzez fragmentację plechy.Drugi rodzaj rozmnażania bezpłciowego występujący u wielokomórkowych protistów polega na wytworzeniu z powodu podziału mejotycznego szczególnych, pojedynczych komórek rozrodczych, zwanych zarodnikami (sporami) o haploidalnej liczbie chromosomów, z których każdy rozwija się w nowy organizm potomny. Zarodniki powstają w zarodniach (sporangiach), będących u protistów pojedynczymi komórkami. Z racji na umiejętność zarodników do poruszania się wyróżnia się: ruchliwe, posiadające wić zoospory i nieruchliwe aplanospory. Rozmnażanie płciowe polega na wytworzeniu gamet. Powstają one u protistów w jednokomórkowych gametangiach. Gamety są haploidalne. z powodu ich połączenia, a więc zapłodnienia, tworzy się diploidalna zygota. Z racji na zróżnicowanie wielkości gamet wyróżnia się trzy typy zapłodnienia: izogamię, anizogamię i oogamię.Izogamia polega na połączeniu się opatrzonych w wici gamet, zróżnicowanych płciowo (genetycznie), lecz o identycznej budowie morfologicznej. Anizogamia zachodzi, gdy łączące się uwicione gamety są zróżnicowane zarówno genetycznie, jak i morfologicznie, na większą makrogametę i mniejszą mikrogametę.Oogamia występuje, jeśli łączą się ze sobą gamety wyraźnie zróżnicowane morfologicznie, z których jedna, zwana komórką jajową, jest spora, nieruchliwa i zawiera wiele substancji odżywczych, z kolei druga, zwana plemnikiem, jest znacznie mniejsza i zaopatrzona w wić. W razie oogamii rozróżnia się gametangia żeńskie i męskie.Izogamia i anizogamia występuje u wielu protistów i grzybów, z kolei oogamia tylko u protistów najwyżej ewolucyjnie zaawansowanych i u roślin i zwierząt. W cyklu życiowym protistów (a również innych organizmów) zapłodnienie może następować bezpośrednio po mejozie albo może być odsunięte w momencie. Stąd wyróżnia się mejozę pregamiczną i postamiczną. U protistów jednokomórkowych niezapłodniona gameta albo zygota mogą na drodze mitozy rozmnażać się, wytwarzając sporo organizmów potomnych, odpowiednio haploidamych i diploidalnych. U protistów wielokomórkowych efektem podziałów mitotycznych gamety ( w razie mejozy postgamicznej) albo zygoty (( w razie mejozy pregamicznej) jest stworzenie organizmu wielokomórkowego: haploidalnego lub diploidalnego. Następne i regularne następowanie po sobie w rozwoju form haploidalnych i diploidalnych określane jest mianem przemiany pokoleń. U protistów występują dwa typy przemiany pokoleń: izomorficzna i heteromorficzna. Przemiana izomorficzna zachodzi, gdy pokolenie haploidalne jest podobne do diploidalnego. Heteromorficzna charakteryzuje się przewagą jednego z pokoleń: haploidalnego albo diploidalnego (w botanice nazywanych gametofitem lub sporofitem). Zapamiętaj Powstające z powodu rozmnażania bezpłciowego osobniki potomne są identyczne z osobnikiem rodzicielskim, ponieważ posiadają cechy tylko jednego osobnika. Rozmnażanie bezpłciowe u organizmów może zachodzić poprzez: – zarodniki, – podział komórki, – rozpad kolonii, – fragmentację organizmu wielokomórkowego, – różne organy wegetatywne u roślin (bulwy, kłącza, rozmnóżki). Rozmnażanie płciowe polega na wytworzeniu komórek płciowych, a więc gamet. Powstające osobniki są różne, ponieważ posiadają cechy dwóch organizmów rodzicielskich. Rozmnażanie płciowe umożliwia rekombinację materiału genetycznego.

Czym jest Rozmnażanie i rozwój znaczenie w słowniku Objawy i skutki R .