wodne strefy życia co to jest
Przyczyny Życia Strefy Wodne objawy. Leczenie niejednorodnością, wynikającą ze zróżnicowania.

Czy przydatne?

Definicja Życia Strefy Wodne

Co to jest: Charakteryzują się sporą niejednorodnością, wynikającą ze zróżnicowania warunków panujących w zbiornikach wodnych. Organizmy występujące w zbiornikach wodnych można podzielić na kilka grup ekologicznych:– plankton – organizmy drobne, biernie unoszone poprzez wodę, dzieli się je na fitoplankton i zooplankton;– nekton – zwierzęta aktywnie pływające w wodzie;– bentos – organizmy denne autotroficzne i heterotroficzne;– neuston – drobne organizmy żyjące na granicy wody i atmosfery;– pleuston – organizmy pływające po powierzchni wody, raczej rośliny;– psamon – organizmy powiązane z wilgotnym piaskiem przybrzeżnym. W morzach wyróżnia się trzy strefy biotyczne: litoral, pelagial, abysal. Litoral, a więc strefa przybrzeżna, sięga do głębokości około 200 m i obejmuje szelf kontynentalny. Charakteryzuje ją spora liczba światła. To jest strefa o największej różnorodności gatunkowej, w szczególności w rafach koralowych w strefie równikowej, o bardzo dużej produktywności, W litoralu rozróżnia się eulitoral i sublitoral. Eulitoral jest strefą górną, dobrze oświetloną, w której warunki ekologiczne ulegają znacznym zmianom, między innymi w efekcie falowania. Stąd w obrębie eulitoralu wyodrębnia się strefę pływów. W zależności od rodzaju dna występują tu kraby, omułki, ostrygi, pąkle, ślimaki, zielenice, brunatnice, krasnorosty – regularnie o znacznych rozmiarach – i trawa morska. Sublitoral charakteryzuje się mniejszym dopływem światła, lecz bardziej stałymi warunkami. Strefę litoralną można także dzielić na strefę pływów i strefę nerytyczną, gdzie występuje sporo gatunków ryb, koralowce, gąbki, szkarłupnie, małże, ślimaki, sporo z tych organizmów należy do bentosu. Pelagial to strefa otwartej toni wodnej. Dzieli się na epipelagial (strefa fotyczna) i batypelagial (strefa afotyczna), gdzie światło dociera w bardzo małej ilości. Dlatego także w strefie afotycznej brak jest fotoautotrofów. Strefa ta sięga do głębokości 1000-1700 m. Fotoautotrofy reprezentowane są poprzez plankton roślinny. Faunę, uboższą niż w litoralu, stanowi zooplankton, pleuston i nekton. Pośród organizmów aktywnie pływających wyróżniają się walenie, mątwy, kryl, ryby, (na przykład śledzie, makrele, tuńczyki). Abysal jest strefą głębinową. Z racji na brak światła nie występują w niej rośliny. Stąd abysal jest zależny od innych stref. Cechują go w najwyższym stopniu jednorodne warunki środowiska abiotycznego. Liczba gatunków jest mniejsza niż w innych strefach, reprezentowana między innymi poprzez mięczaki, szkarłupnie, ryby, regularnie ze zdolnością do bioluminescencji, zredukowanymi oczami, gigantyzmem różnych narządów. Wokół gorących źródeł występują bakterie chemosyntetyzujące. Poza wymienionymi strefami wyróżnia się takżę bental, a więc region dna zbiornika wodnego, występujący w każdej ze stref. Jest zamieszkiwany poprzez bentos o specyficznym składzie gatunkowym, zmieniającym się razem z głębokością.W morzach i oceanach wyróżnia się bentos batialny, obejmujący stok i szelf kontynentalny i abysalny (w jeziorach litoralny i profundalny). Do wód słodkich należą jeziora, stawy i wody bieżące. W jeziorach abysal występuje rzadko (((na przykład jezioro Bajkał). Pelagial regularnie ograniczony jest tylko do epipelagialu. Batypelagial, zwany tutaj profundalem, występuje tylko w głębokich jeziorach, powyżej 400 m głębokości. sporo jezior posiada tylko litoral, który jest bardzo zróżnicowany i obejmuje roślinność o różnym stopniu zanurzenia w wodzie. W litoralu jeziora wyróżnia się:– pas roślinności błotnej (((((na przykład skrzyp bagienny),– pas szuwarów (((((((na przykład trzcina pospolita),– pas roślin o pływających liściach (((((((((na przykład grzybień biały, rzęsa wodna),– pas roślin kompletnie zanurzonych w wodzie (((((((((((na przykład moczarka kanadyjska, ramienice). W litoralu występuje także sporo bezkręgowców, reprezentowanych poprzez pijawki, ślimaki, małże, owady i ich larwy, skorupiaki. Ponadto liczne są ryby (((((((((((((na przykład szczupak, okoń, karaś, lin), żaby i ptactwo wodne.W strefie pelagicznej jeziora przeważa zooplankton i fitoplankton i ryby (((((((((((((((na przykład sieja, sielawa, sandacz). Pojawia się także ptactwo wodne w poszukiwaniu pożywienia.W profundalu brak jest fotoautotrofów, stąd występują tylko liczne saprofityczne bakterie, rureczniki i ryby denne. Wody bieżące różnią się od jezior występowaniem prądu, który warunkuje strefowość rzek. Wpływa również na inne czynniki abiotyczne i biotyczne, ((((((((((((((((na przykład zawartość O2. Wyróżnia się bieg górny, środkowy i dolny rzeki.W biegu górnym o wartkim prądzie i dobrym natlenieniu brak jest planktonu. W czystej wodzie występuje między innymi wypławek i pstrąg.W biegu środkowym spotkać można między innymi larwy ważek, chruścików, a spośród ryb brzanę i okonia.Bieg dolny rzeki jest wolny, wody są żyzne, o małej zawartości tlenu. Występuje tutaj leszcz, lin, płoć. Zapamiętaj Środowisko wodne dzieli się na:– słodkowodne(wody stojące:jeziora, stawy,bagna),(wody bieżące:rzeki, potoki,źródła),– morskie. Abiotycznymi czynnikami ograniczającymi w zbiornikach wodnych są światło, zasolenie, większa gęstość wody w porównaniu z powietrzem. Ponadto zmienna liczba rozpuszczonych gazów: O2 i CO2 w wodach słonych i słodkich. Wahania temperatury są znacznie mniejsze niż na lądzie, a w strefie głębinowej nie występują. Może występować falowanie. Brak światła sprawia, że w strefie afotycznej brak producentów. Z racji na stopień żyzności wody wyróżnia się jeziora: – oligotroficzne (płone, o małej zawartości substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie i dobrym natlenieniu), – mezotroficzne (umiarkowanie żyzne), – eutroficzne (żyzne, o dużej koncentracji substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie i spadku zawartości tlenu; mogą przekształcać się w bagno albo torfowisko).

Czym jest Wodne strefy życia znaczenie w słowniku Objawy i skutki W .