zdrowie promująca szkoła co to jest
Objawy Szkoła Promująca Zdrowie przyczyny. Leczenie członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i.

Czy przydatne?

Co znaczy Szkoła Promująca Zdrowie

Definicja z ang. Health Promoting School, z niem. Gesundheitsfördernde Schule.

Co to znaczy: Szkoła Promująca Zdrowie to jest siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, by poprawić własne samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, w szczególności rodziców do podjęcia podobnych starań. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej poprzez Światową Organizację Zdrowia i z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy państwo wypracowuje swój schemat SzPZ w zależności od uznawanych wartości i własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.    Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?  Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. by to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się między innymi: • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, • zachęcać do zdrowego stylu życia i utworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego i wzmacniać w nich poczucie własnej wartości, • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, • wyposażać uczniów w wiedzę i zdolności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia i tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, w szczególności do edukacji zdrowotnej.   Ruch szkół promujących zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje aktualnie 43 państwoów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Porada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu państwoów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r. Od 1 stycznia 2007 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ma nową siedzibę, mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób (Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention) w Woerden. Od 1 stycznia 2008 r. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie zmienia się w sieć Szkół dla zdrowia w Europie (SzZE). W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto projektem „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi”. W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Obecnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół. Działania powiązane rozwijaniem i upowszechnianiem idei SzPZ w Polsce podjął resort zdrowia. Siedzibą pierwszego zespołu koordynującego prace - Polskiego Zespołu do spraw Projektu Szkoła Promująca Zdrowie był Instytut Matki i Dziecka. Dzięki staraniom prof. dr hab. B. Woynarowskiej - ówczesnego Głównego Koordynatora i kierowanego poprzez nią ww zespołu, udało się umieścić zespół koordynujący w resorcie edukacji. Rezultatem tego było utworzenie w 1999 r. Pracowni Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, najpierw w KOWEZ, a od 2003 r. w CMPPP, jako Pracowni Promocji Zdrowia. Zadaniem pracowni jest między innymi:: wspieranie rozwoju sieci szkół promujących zdrowie.  Specjalista Zdrowia Publicznego magister  Anna Słomińska

Czym jest Szkoła Promująca Zdrowie znaczenie w słowniku Leczenie i skutki S .