fotosynteza faza ciemna co to jest
Przyczyny Ciemna Faza Fotosynteza objawy. Leczenie zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO2.

Czy przydatne?

Definicja Ciemna Faza Fotosynteza

Co to jest: Wytworzony w czasie etapy jasnej ATP i zredukowany NADPH zużywane są do asymilacji CO2 w związki organiczne, w fazie ciemnej fotosyntezy, zwanej cyklem Calvina. Cykl ten obejmuje trzy fazy: karboksylację, redukcję i regenerację, a wytworem końcowym jest trójwęglowy aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Stanowi on substrat do syntezy heksoz, przede wszystkim glukozy i innych związków. By mogła powstać l cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL), musi nastąpić związanie w czasie karboksylacji 3 cząsteczek CO2 poprzez 3 cząsteczki pięciowęglowego cukru o nazwie rybulozobifosforan (RuBP). Każda z powstałych cząsteczek sześciowęglowego związku rozpada się następnie na 2 cząsteczki trójwęglowego kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA) – ostatecznie powstaje zatem 12 cząsteczek PGA. Kwas 3-fosfoglicerynowy po fosforylacji wymagającej obecności ATP, zostaje zredukowany do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL). Zredukowanie dzieje się przy udziale NADPH+H+. w czasie regeneracji z 12 cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego, jakie pozostały, zostają odtworzone 3 pięciowęglowe cząsteczki RuBP, które mogą łączyć się z kolejnymi cząsteczkami CO2. Z kolei pozostała l cząsteczka PGAL jest używana do dalszych syntez, z powodu których powstają heksozy (przede wszystkim glukoza), a również inne metabolity (inne węglowodany, aminokwasy, tłuszczowce). Asymilacja 3 cząsteczek CO2 w celu wytworzenia l cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego w czasie cyklu Calvina wymaga dostarczenia z etapy jasnej fotosyntezy 9 cząsteczek ATP i 12 cząsteczek NADPH+H+. Wydajność fotosyntezy wynosi 30%. Etap ciemna fotosyntezy w czasie fotosyntezy zachodzącej w wyższych temperaturach i przy niedoborze CO2 w efekcie zamkniętych aparatów szparkowych może dochodzić do przyłączenia O2 do rybulozobifosforanu, który ulega następnie przekształceniu w inne związki (między innymi aminokwas glicynę). Wydziela się przy tym CO2. Mechanizm taki, zwany fotooddychaniem, ogranicza fotosyntezę. Rośliny tropikalne (na przykład kukurydza, trzcina cukrowa) ograniczają fotooddychanie, przeprowadzając tak zwany szlak C4 (w przeciwieństwie od przedstawionego wyżej szlaku C3), który polega na gromadzeniu CO2 w specjalnie do tego celu przystosowanych komórkach miękiszu asymilacyjnego, zlokalizowanych wokół wiązek przewodzących ( tak zwany pochwa okołowiązkowa). dzieje się to dzięki wykorzystywaniu fosfoendopirogronianiu (PEP) dołączenia się z CO2, które zachodzi już przy niskich stężeniach CO2 (((na przykład przy zamkniętych aparatach szparkowych). Powstały związek czterowęglowy (szczawiooctan) ulega przebudowie i przetransportowaniu do komórek, gdzie przebiega cykl Calvina. Następuje tam odłączenie się CO2, który może teraz reagować z rybulozobifosforanem w cyklu. Odtworzony także zostaje PEP, który może asymilować kolejną cząsteczkę CO2. Zapamiętaj Reakcję przyłączenia CO2 do RuBP katalizuje enzym zwany rubisco. W fotosyntezie C4rośliny mają dwa akceptory CO2: – pierwotny (PEP) – wtórny (RuBP).

Czym jest Fotosynteza faza ciemna znaczenie w słowniku Objawy i skutki F .