bakterii co to jest
Przyczyny Bakterii Znaczenie objawy. Leczenie przyrodzie. W ważny sposób uczestniczą w stwarzaniu.

Czy przydatne?

Definicja Bakterii Znaczenie

Co to jest: Bakterie odgrywają wielką rolę w przyrodzie. W ważny sposób uczestniczą w stwarzaniu warunków umożliwiających życie na Ziemi. Wywierają także wpływ na inne organizmy, w tym również na człowieka, jego zdrowie i gospodarkę. Znaczenie bakterii uwidocznia się w trzech zakresach:– Powodują mineralizację materii organicznej przez udział w cyklach biogeochemicznych, czego skutkiem jest:• dostarczanie tlenu do atmosfery (raczej poprzez sinice);• włączanie w obieg materii pierwiastków biogennych, takich jak węgiel, azot, siarka i fosfor, na przykład dzięki wiązaniu azotu atmosferycznego (bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium i glebowe z rodzaju Azotobacter i Clostridium, a również sporo sinic), jak także procesom nitryfikacji (bakterie z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter);• rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych poprzez bakterie saprofityczne;• tworzenie złóż siarki, saletry, rud darniowych ( na przykład bakterie siarkowe, nitryfikacyjne, żelazowe);• mineralizacja i spulchnianie gleby (( na przykład poprzez promieniowce);• samooczyszczanie się zbiorników wodnych.– Wywierają bezpośredni wpływ na organizmy żywe przez:• symbiotyczne współżycie z różnymi roślinami i zwierzętami ((( na przykład symbioza bakterii brodawkowych i roślin motylkowych, udział bakterii z przewodu pokarmowego w trawieniu celulozy w żołądku, ((( na przykład u przeżuwaczy);• pasożytnictwo w organizmach roślinnych i zwierzęcych polegające na niszczeniu tkanek żywiciela i zatruwaniug o toksynami:– choroby bakteryjne roślin – ((( na przykład zgnilizna, zgorzel, tworzenie się różnych narośli,– choroby bakteryjne zwierząt – ((( na przykład nosacizna (Malleomyces mallei), wąglik (Bacill us anthracis),– choroby bakteryjne człowieka – ((( na przykład gruźlica (Mycobacterium tuberculosis), zapalenie płuc (Diplocoecus pneumoniae), salmonellozy (bakterie z rodzaju salmonella), a spośród nich dur brzuszny (Salmonella typhi), cholera (Vibrio cholerae), dżuma (Pasteuvella pestis), błonica (Corynebacterium diphtherine), tężec (Clostridium tetani), kiła(Treponema pallidum), rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae), ponadto zatrucia toksynami bakteryjnymi, ((( na przykład jadem kiełbasianym (Clostridium botulinum). [W nawiasach umieszczono nazwy bakterii wywołującychokreślone choroby.]• bakterie są także pokarmem dla innych konsumentów w ekosystemach.– Wpływają na gospodarkę człowieka, bo:• są używane w przemyśle spożywczym do produkcji przetworów mlecznych i kiszonek (bakterie mlekowe), farmaceutycznym w produkcji antybiotyków (bakterie z rodzaju Streptomyces), witamin, szczepionek i surowic odpornościowych, także do produkcji alkoholu, kwasów organicznych i biogazu;• oczyszczają wodę i ścieki w oczyszczalniach;• mają wpływ na plony w rolnictwie i na hodowlę zwierząt (udział w obiegu azotu: korzystny – nitryfikacja, wiązanie azotu z atmosfery, negatywny – denitryfikacja, choroby roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych);• powodują psucie się produktów spożywczych i niszczenie różnych materiałów ( ((( na przykład drewna);• są używane jako materiał do badań biologicznych, ( ((( na przykład w inżynierii genetycznej. Zapamiętaj Rośliny motylkowe ( ( ((( na przykład łubin)uprawiane są na nawóz zielony, bo w ich korzeniach żyją symbiotyczne bakterie brodawkowe, które wiążą azot atmosferyczny. Długookresowe wykorzystywanie antybiotyków niszczy symbiotyczną florę bakteryjną przewodu pokarmowego, między innymi bakterie wytwarzające witaminy z grupy B i witaminę K. Obecność w wodach powierzchniowych Escherichii coli, symbiotycznej bakterii wchodzącej w skład flory jelita grubego człowieka jest parametrem ich zanieczyszczenia.

Czym jest Znaczenie bakterii znaczenie w słowniku Objawy i skutki Z .